Bezorggebied

In de volgende plaatsen rijden we met eigen bezorgdienst;

Akkrum , Arum , Aegum,  Baard , Bears Fr , Beetgum , Beetgumermolen , Bergum,  Berlikum Fr , Bidaard,  Blessum , Boer,
Boksum , Britsum , Cornjum , Damwoude , Deinum , Dongjum , Dronrijp , Eernewoude,  Engelum , Ferwerd, Finkum , Franeker,
Friens, Garijp, , Giekerk, Grou, Halliu,. Hardergeryp, Hempens, Hijum , Huins,  Hilaard , Idaard, Irnsum, Jellum , Jelsum,
Jislum, ,Jorwert , Lions Kimswerd, Leeuwarden , Lekkum , Lollum , Mantgum , Marrum, Marssum , Menaldum , Miedum ,
Minnertsga , Molenend, Noord-Bergum, Ny Altoena, Oude Bildtzijl, Peins , Ried , Rinsumageest , Schalsum , Schingen ,
Sint Annaparochie , Sint Jacobiparochie , Slappeterp , Stiens , Oude Leye, Oudkerk, Peins, Rauwerd(Reard), Ried, Rijpkerk,
Rinsemageest, Roodkerk, Roordahuizum, Schalsum, Schingen, Slapperterp,St Anna Parochie, St Jacobi Parochi, Steins,
Suawoude, Swichum, Teerns, Tietjkerk, Twijzelerheide, Tzummarrum, Veenwouden, Vrouwenparochie , Wanswerd, Warga,
Warstiens, Weidum , Welsrijp,  Wier , Wieuwerd, Winsum Fr Wirdum, Wijns, Wytgaard, Zwaagwesteinde en Zweins.